Σημειώστε με τικ την πρόταση που θεωρείτε σωστή, με βάση τις σελίδες σχετικά με την Αρχιτεκτονική